Character Notes

Takato Matsuda
(Takato Matsuki)

Ruki Makino
(Rika Nonaka)

Jianliang Lee
(Henry Wong)

Juri Kato
(Jeri Kato)

Hirokazu Shiota
(
Kazu Shioda)

Kenta Kitagawa

Ryo Akiyama

Shaochung Lee
(Suzie Wong)

Alice McCoy

Mitsuo Yamaki

Jyanyu Lee

SHIBUMI

Reika Ohtori
Megumi Onodera

Parents


Guilmon

Terriamon

Renamon

Impmon

Calumon

Lopmon

Leomon

Guardromon

Marineanegemon

Cyberdramon

Grani

Digignomes


To Digimontamers Top